REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO YUMMY.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis z grami i zabawami dla dzieci i młodzieży YUMMY.pl, działający pod adresem www.yummy.pl, prowadzony jest przez YUMMY Factory Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy ul. Kolberga 18a/19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000316545 o kapitale zakładowym 150.000,00 złotych, opłaconym w całości, NIP 585-144-50-58, REGON 220702789, zwaną w dalszej części niniejszego regulaminu Operatorem.
 2. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora oraz korzystania z serwisu z grami i zabawami dla dzieci i młodzieży YUMMY.pl (zwanego w dalszej części Regulaminu Serwisem). Zasady korzystania z Serwisu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 3. Serwis kierowany jest to wszystkich Użytkowników, korzystających z sieci internetowej i ma zasięg międzynarodowy. Serwis prowadzony jest bezterminowo.
 4. Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Operatora, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

II. Świadczone usługi

 1. W ramach prowadzonego Serwisu, Operator świadczy bezpłatne usługi w zakresie udostępniania Użytkownikom gier i zabaw oraz kolorowanek, wycinanek, ubieranek, ćwiczeń do nauki pisania i papierowych modeli w formacie do wydruku.
 2. Dostęp do usług odbywa się poprzez stronę internetową www.yummy.pl i do prawidłowego ich działania wymaga zainstalowanego dodatku Adobe Flash Player oraz JavaScript.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w świadczonych usługach.

III. Rejestracja

 1. Dostęp do usług świadczonych przez Operatora jest bezpłatny, przy czym niektóre z udostępnianych pozycji Serwisu mogą wymagać uprzedniego zarejestrowania się Użytkownika na stronach Serwisu, pod adresem www.yummy.pl, za pośrednictwem znajdującego się tam formularza oraz potwierdzeniu rejestracji w Serwisie poprzez wejście na odpowiedni, wskazany przez Operatora link, zawarty w treści wiadomości przesłanej do Użytkownika na adres elektronicznej skrzynki pocztowej podany podczas rejestracji.
 2. Sposób oraz zasady ochrony danych osobowych wskazanych podczas rejestracji, określa Polityka Prywatności Serwisu, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy Użytkownik, którego dane znajdują się w bazie danych Serwisu, ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania.

IV. Prawa autorskie

Wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie pod adresem www.yummy.pl stanowią własność Operatora. Zakres ochrony praw autorskich określony został w Polityce Prywatności Serwisu, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

V. Warunki reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje związane z zawarciem umowy o dostęp do świadczonych przez Operatora usług, jak i korzystania z Serwisu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres yummy@yummy.pl.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo 14-dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania od Użytkownika stosownego oświadczenia, przesłanego drogą elektroniczną.
 3. Odpowiedź na złożoną reklamację przesłana zostanie nie później niż ostatniego dnia, określonego w ust.2, na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Operator może zablokować mu dostęp do świadczonych usług i wezwać do usunięcia naruszeń. W razie nieusunięcia naruszeń w wyznaczonym przez Operatora terminie lub powstania podobnych naruszeń w przyszłości, Operator zablokuje Użytkownikowi trwale dostęp do świadczonych usług w trybie natychmiastowym, bez ponownego wyznaczania terminu na ich usunięcie.
 2. Wszelkie sprawy związane z korzystaniem z usług Operatora winny być kierowane na adres pocztowy elektronicznej yummy@yummy.pl.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Wszelkie zmiany są wiążące dla stron od chwili opublikowania nowego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu - www.yummy.pl.
 4. W sprawach nieokreślonych przez niniejszy regulamin, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU YUMMY.pl

YUMMY Factory Sp. z o.o., szanując Twoje prawo do prywatności, stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają. Gromadzimy dane Użytkowników serwisu www.yummy.pl (dalej „Serwis”) przekazywane w trakcie rejestracji i użytkowania Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

§1. Administrator Danych

Administratorem danych - w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO”) - jest YUMMY Factory Sp. z o.o. (dalej "YUMMY" lub „Administrator") z siedzibą w Sopocie (81-881) przy ul. Kolberga 18a/19, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000316545, NIP: 585-144-50-58, REGON: 220702789.

§2. Cel polityki ochrony prywatności

1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez YUMMY w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.yummy.pl oraz powiązanych z nią usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja oraz składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej zapytań, związanych ze świadczonymi przez Administratora usługami.
2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i Rozporządzeniem RODO, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami regulaminu Serwisu i niniejszej Polityki Ochrony Prywatności.
4. Korzystanie z Serwisu, w tym zawieranie umów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (I) zawieranie umów z YUMMY - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronach Serwisu oraz w jego regulaminie i niniejszej polityce ochrony prywatności niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu oraz w jego regulaminie; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych lub rozliczeń obciążeń publicznoprawnych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
6. Mając na uwadze charakter, zakres, i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, jak również stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W tym celu na stronach Serwisu oraz wykorzystywanych przez Administratora serwerach używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków (art. 6 ust.1 RODO):
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
2. Przez przetwarzanie przez Administratora danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit.f Rozporządzenia RODO) należy rozumieć:
a) kontaktowanie się z Użytkownikami w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail;
b) monitorowanie aktywności wszystkich Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe w Serwisie;
c) przeprowadzanie badań i analiz Serwisu między innymi pod kątem funkcjonowania, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
d) zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom (w szczególności adres IP);
e) prowadzenie marketingu własnych usług Serwisu poprzez cykliczne wiadomości e-mail (newsletter);
f) wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
g) czynności statystycznych;
h) czynności archiwizacyjnych.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej.
3. W innych przypadkach Administrator uprawniony będzie do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

§4. Obowiązek podania danych osobowych

1. Podanie danych osobowych Użytkownika jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Administratorem, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z wyżej wymienionych prawnie uzasadnionych interesów YUMMY. Brak podania przez Użytkownika wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Administratora usług na jego rzecz.
2. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§5. Źródło pozyskiwania danych osobowych

Z chwilą rejestracji konta w Serwisie Użytkownik podaje swoje dane osobowe, tj. login, adres e-mail, ewentualnie - w przypadku woli dokonania płatności za zakup abonamentu - imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz akceptuje Regulamin. Pozyskanie przez Administratora danych osobowych następuje również z chwilą otrzymania wiadomości e-mail na adres elektronicznej skrzynki pocztowej yummy@yummy.pl, zawierających w swojej treści m.in. zapytania dotyczące świadczonych przez YUMMY usług (adres e-mail).

§6. Odbiorcy danych osobowych, bezpieczeństwo i poufność

1. Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacjom, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje przechowywane są i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
2. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych osobom trzecim, w szczególności Twoje dane osobowe nie są sprzedawane, dzierżawione czy wymieniane na inne, z zastrzeżeniem ust. poniżej.
3. Administrator nie udostępniania danych osobowych podmiotom innym aniżeli: (I) upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa; (II) uczestniczącym w procesach niezbędnych do zawarcia umów, w szczególności obsługujące płatności elektroniczne; (III) uczestniczącym w badaniach ruchu Użytkowników Serwisu; jak również (IV) upoważnionym jego pracownikom celem należytego wykonania umów bądź świadczonych przez niego usług.
4. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych powyżej odbiorców lub kategorii odbiorców. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

§7. Okresy przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkownika, który wykupił pełny dostęp do zasobów Serwisu, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w §3 Polityki Prywatności celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Użytkownika umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez YUMMY uzasadnionego interesu Administratora danych w zakresie określonym w §3 niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. podatkowych i rachunkowych), statystycznych i archiwizacyjnych, jednakże nie dłużej niż przez okres 10 lat od daty wygaśnięcia Umowy. W odniesieniu do pozostałych Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od daty ich ostatniego logowania w Serwisie.
2. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika oddzielnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, powyższe dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

§8. Polityka Cookies

I Definicje Cookies

Administrator oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu, umożliwienia logowania do niego oraz współpracy z aplikacjami udostępnianymi przez firmę Google, Inc. Akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca Serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Administrator zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu. Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w komputerze Użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane dotyczące sposobu i formy korzystania z Serwisu. Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisu. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. 

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

II Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  Przeglądarka Internet Explorer
  Przeglądarka Mozilla FireFox
  Przeglądarka Chrome
  Przeglądarka Safari
  Przeglądarka Opera
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Serwis nie korzysta z zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, jak i profilowania.

§10. Prawa osoby, której dane dotyczą

Administrator pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przez niego przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane 
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo dobycia zapominanym”) - w przypadku gdy: (I) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (II) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, (III) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania, (IV) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (V) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy: (I) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (II) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (III) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (IV) osoba,której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, 
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy 
sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych - w przypadku gdy: (I) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz (II) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy: (I) zaistnieją przyczyny związane z Użytkownika szczególną sytuacją oraz (II) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów, wynikających z prawnie 
uzasadnionego interesu YUMMY, o którym mowa w §3 powyżej.
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

§11. Przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy

Aby zbierać statystyki, skutecznie dostarczać wiadomości e-mail Użytkownikom oraz ciągle usprawniać działanie Serwisu, w tym pokazywać Użytkownikom coraz lepiej dopasowane strony i oferty, Administrator korzysta z narzędzi firm znajdujących się poza EOG, takich jak Google LLC. Dbamy o to, by powyższa firma dawała gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych – zgodnie z RODO. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności".

§12. Dzieci

Dzieci nie powinny bez zezwolenia rodziców lub opiekunów prawnych przekazywać danych osobowych na stronę www.yummy.pl. Zwracamy wszystkim rodzicom i opiekunom prawnym uwagę na bezpieczne i odpowiedzialne obchodzenie się z danymi osobowymi w internecie. Nie zbieramy żadnych danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia bez wcześniejszej potwierdzonej zgody opiekuna prawnego. YUMMY nie będzie świadomie gromadzić lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać czy ujawniać podmiotom trzecim danych osobowych otrzymanych za pośrednictwem dzieci.

§13. Prawa autorskie

Serwis dostępny na stronie internetowej www.yummy.pl jest własnością YUMMY. Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z naszego Serwisu, pragniemy zwrócić uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie określonym przez YUMMY. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione. Wszelkie zastrzeżone nazwy i loga firm, patronów medialnych oraz stowarzyszeń wspierających czy też rekomendujących oferowane przez nas programy, pojawiających się w materiałach udostępnianych przez Serwis zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacji.

§14. Zmiany w polityce prywatności

Oferta Serwisu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w internecie. Oznacza to, że w przyszłości Serwis może wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Serwis będzie informował o wszelkich zmianach, poprzez ich odpowiednie wyróżnienie przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian. Korzystanie z serwisu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

§15. Kontakt

Wszelkie pytania odnośnie Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do Administratora za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem kontakt lub poprzez wysłanie wiadomości email na adres: yummy@yummy.pl

§16. Postanowienia końcowe

1. YUMMY zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności Serwisu w czasie jego funkcjonowania. Powyższe zmiany obowiązywać będą od dnia ich zamieszczenia na stronie www.yummy.pl.
2. Postanowienia niniejszego dokumentu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

Sopot, 25 maja 2018 r.