REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO YUMMY.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis z grami i zabawami dla dzieci i młodzieży YUMMY.pl, działający pod adresem www.yummy.pl, prowadzony jest przez YUMMY Factory Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy ul. Kolberga 18a/19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000316545 o kapitale zakładowym 150.000,00 złotych, opłaconym w całości, NIP 585-144-50-58, REGON 220702789, zwaną w dalszej części niniejszego regulaminu Operatorem.
 2. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora oraz korzystania z serwisu z grami i zabawami dla dzieci i młodzieży YUMMY.pl (zwanego w dalszej części Regulaminu Serwisem). Zasady korzystania z Serwisu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 3. Serwis kierowany jest to wszystkich Użytkowników, korzystających z sieci internetowej i ma zasięg międzynarodowy. Serwis prowadzony jest bezterminowo.
 4. Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Operatora, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

II. Świadczone usługi

 1. W ramach prowadzonego Serwisu, Operator świadczy bezpłatne usługi w zakresie udostępniania Użytkownikom gier i zabaw oraz kolorowanek, wycinanek, ubieranek, ćwiczeń do nauki pisania i papierowych modeli w formacie do wydruku.
 2. Dostęp do usług odbywa się poprzez stronę internetową www.yummy.pl i do prawidłowego ich działania wymaga zainstalowanego dodatku Adobe Flash Player oraz JavaScript.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w świadczonych usługach.

III. Rejestracja

 1. Dostęp do usług świadczonych przez Operatora jest bezpłatny, przy czym niektóre z udostępnianych pozycji Serwisu mogą wymagać uprzedniego zarejestrowania się Użytkownika na stronach Serwisu, pod adresem www.yummy.pl, za pośrednictwem znajdującego się tam formularza oraz potwierdzeniu rejestracji w Serwisie poprzez wejście na odpowiedni, wskazany przez Operatora link, zawarty w treści wiadomości przesłanej do Użytkownika na adres elektronicznej skrzynki pocztowej podany podczas rejestracji.
 2. Sposób oraz zasady ochrony danych osobowych wskazanych podczas rejestracji, określa Polityka Prywatności Serwisu, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy Użytkownik, którego dane znajdują się w bazie danych Serwisu, ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania.

IV. Prawa autorskie

Wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie pod adresem www.yummy.pl stanowią własność Operatora. Zakres ochrony praw autorskich określony został w Polityce Prywatności Serwisu, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

V. Warunki reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje związane z zawarciem umowy o dostęp do świadczonych przez Operatora usług, jak i korzystania z Serwisu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres yummy@yummy.pl.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo 14-dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania od Użytkownika stosownego oświadczenia, przesłanego drogą elektroniczną.
 3. Odpowiedź na złożoną reklamację przesłana zostanie nie później niż ostatniego dnia, określonego w ust.2, na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Operator może zablokować mu dostęp do świadczonych usług i wezwać do usunięcia naruszeń. W razie nieusunięcia naruszeń w wyznaczonym przez Operatora terminie lub powstania podobnych naruszeń w przyszłości, Operator zablokuje Użytkownikowi trwale dostęp do świadczonych usług w trybie natychmiastowym, bez ponownego wyznaczania terminu na ich usunięcie.
 2. Wszelkie sprawy związane z korzystaniem z usług Operatora winny być kierowane na adres pocztowy elektronicznej yummy@yummy.pl.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Wszelkie zmiany są wiążące dla stron od chwili opublikowania nowego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu - www.yummy.pl.
 4. W sprawach nieokreślonych przez niniejszy regulamin, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU YUMMY.pl

YUMMY Factory Sp. z o.o., szanując Twoje prawo do prywatności, stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają. Gromadzimy dane użytkowników serwisu, przekazywane w trakcie rejestracji i użytkowania Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom, korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Rejestracja, dane osobowe

Podczas korzystania ze strony internetowej www.yummy.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub system logowania. Dane gromadzone za pomocą formularza to: login oraz adres e-mail. Dodatkowo, możesz zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz kraju. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracji w Serwisie wiąże się z otrzymaniem pocztą elektroniczną – po wprowadzeniu informacji o tym fakcie do bazy danych - potwierdzenia dokonanej rejestracji. Skuteczna rejestracja w Serwisie następuje poprzez wejście na odpowiedni, wskazany przez YUMMY Factory Sp. z o.o. link, zawarty w treści wiadomości przesłanej do Użytkownika na adres elektronicznej skrzynki pocztowej podany podczas rejestracji.
Wypełniając formularz, bądź też dokonując logowania, wyrażasz tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych, co należy zaznaczyć. Dane zebrane w powyższy sposób przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
W naszym Serwisie organizowane są konkursy i promocje. Dane Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.
Podczas wizyty na stronie internetowej www.yummy.pl automatycznie zbierane są dane, wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, np. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Wykorzystywane są one w celach technicznych, związanych z administracją serwerem oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacjom, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych osobom trzecim, w szczególności Twoje dane osobowe nie są sprzedawane, dzierżawione, czy wymieniane na inne.

Dzieci

Dzieci nie powinny bez zezwolenia rodziców lub opiekunów prawnych przekazywać danych osobowych na stronę www.yummy.pl. Wszystkim rodzicom i opiekunom prawnym zwracamy uwagę na bezpieczne i odpowiedzialne obchodzenie się z danymi osobowymi w Internecie. Nie zbieramy żadnych danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia, bez wcześniejszej, potwierdzonej zgody opiekuna prawnego. YUMMY Factory Sp. z o.o. nie będzie świadomie gromadzić, lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać, czy ujawniać podmiotom trzecim danych osobowych otrzymanych za pośrednictwem dzieci.

Zmiany w polityce prywatności

Oferta Serwisu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości serwis może wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Serwis będzie informował o wszelkich zmianach, poprzez ich odpowiednie wyróżnienie przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian. Korzystanie z serwisu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

Prawa autorskie

Serwis dostępny na stronie internetowej www.yummy.pl jest własnością YUMMY Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z naszego serwisu, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że serwis zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody YUMMY Factory Sp. z o.o. lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione.

Wszelkie zastrzeżone nazwy i loga firm, patronów medialnych oraz stowarzyszeń wspierających, czy też rekomendujących oferowane przez nas programy, pojawiające się w materiałach udostępnianych przez Serwis, zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacji.

Polityka Cookies

Definicje Cookies

Na stronie www.yummy.pl wykorzystywana jest technika „cookies”. Cookies to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się ten serwis oraz „rozpoznać” Cię przy ponownej wizycie na naszej stronie internetowej. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki temu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania. Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu. Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisu. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. YUMMY Factory Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronie Serwisu.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  Przeglądarka Internet Explorer
  Przeglądarka Mozilla FireFox
  Przeglądarka Chrome
  Przeglądarka Safari
  Przeglądarka Opera
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Postanowienia końcowe

YUMMY Factory Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności Serwisu w czasie jego funkcjonowania. Powyższe zmiany obowiązywać będą od dnia ich zamieszczenia na stronie www.yummy.pl.

Poprzez przystąpienie Użytkownika do korzystania z Serwisu, wyraża on automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności Serwisu.

Postanowienia niniejszego dokumentu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.